Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

carla15
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaddreamer maddreamer

June 28 2015

3146 935e 500
Reposted fromerial erial viaNoCinderella NoCinderella
carla15
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viazoozia zoozia
carla15
5655 dbe9
haha <3

June 11 2015

carla15
Zachowujesz się jakby z 10 takich kobiet jak ja za Tobą biegało, tak nie jest. Wiem że tak nie jest, widziałam Twoje eks. I teraz na kolana i dziękuj Bogu, że miałeś okazję mnie poznać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viacytaty cytaty
carla15
3299 4cc9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatilde tilde

June 08 2015

carla15
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viainherownway inherownway

May 28 2015

carla15
0053 8147
Reposted fromClary Clary viazapominanie zapominanie
carla15
1802 1716
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie

May 19 2015

carla15
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viamaaartynnn maaartynnn
carla15
4291 8b61
Reposted frommartynkowa martynkowa viabadblood badblood
carla15
7493 a68f
<3
Reposted frompugul pugul viabadblood badblood

May 12 2015

carla15
carla15
2765 6e87

April 29 2015

carla15
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
carla15

April 15 2015

carla15
Trinity College Library, Ireland
Reposted fromLibrarians Librarians viatilde tilde

April 11 2015

carla15
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
Reposted frompensieve pensieve vialitka litka

April 08 2015

carla15
2767 997f
Reposted fromimradioactive imradioactive viagreenhazel greenhazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl